mercredi 8 mars 2017

Begovič

Begovič [-č] Milan, 1876-1948, charv. spisovatel, zejm. dramatik; byl dramaturgem v Hamburku, režisérem ve Vídni, ředitelem činohry v Záhřebu. Představitel charv. moderny. Hry např. Pani Walewská, Malé komedie, Dobrodruh přede dveřmi. beguine [-gin, fr.], pův. jihoamer. lid., pak spol. tanec; druh pomalého foxtrotu.

Bulganin

Bulganin [-ňin] Nikolaj Alexandrovič, 1895 — 1975, sov. státní činitel. Člen KSSS od 1917. Od 1937 předseda rady

mardi 7 mars 2017

Dáresalám

Dáresalám, arab. Dár-as-Salám (Tří* stav míru) — hl.m. a přístav Tanzanie, u Ind. oceánu, 870 000 obyv. Prim. potr., text., obuvnický, hliníku, str:j., dřevozpracující, chem., stav. hirot, ropy, energetiky, rybářský. Dop. tři-žovatka. Knihovny; univerzita. Polit a hosp. středisko státu.

Cavakaeti

Cavakaeti [ka-kanty] Alberto, * 1897, orazilský film. režisér pracující většinou v Evropě. Zpočátku se věnoval tvorbě filmů dokumentárních {Jen hodiny, Uhelná tvář, Zbabělý Caesař), později hraných {Přízraky noci, Mikuláš Nickleby, Píseň moře).

Pal z lid. poezie

pal z lid. poezie, v jejímž duchu vytvářel své balady {Báj Magin hradu, Žitá lalia), elegie (Pieseň Jánošíkova) a v jejichž formách psal písně naplněné vlastenectvím a revolučností štúrovského nár. hnutí. Ve vrcholném díle Smrť Jánošíkova vytvořil ideál hrdého a smělého junáka, který v sobě spojoval touhu lidu po svobodě a spravedlnosti. Botto Julius, 1848 — 1926, sl. burž. historik a tvůrce burž. koncepce sl. dějin. Zabýval se především dějinami Slovenska v 19.st. Hl. dílo: Slováci, vývin ich národného povedomia.

Basseterre

Basseterre [bastérj, hl.m. souostroví Sv. Kryštof-Nevis-Anguilla na Sv. Kry štofu, I6000obyv. Rafinérie zinku. Vývoz trop. ovoce.

Canzona

canzona [kancó-, it.j, kaneóna — světská píseň, vznikla jako bás. forma v Provenci, brzy s nástrojovým doprovodem, v 13. — 17.st. zejm. v Itálii. V 16. a 17.st. it. instrumentální skladba navazující na fr. chanson. Pak i kratší nástrojová skladba zpěvného charakteru.

Des-, dez-

des-, dez- [fr.] — předpona značící v cizích slovech opak, zrušení či neplatnost významu zákl. slova (deziluze, dezorganizace).

lundi 6 mars 2017

Banlieu

banlieu [-lje, fr.], m. periférie, předměstí. vnější část m. aglomerace. Děli se na b. prům., děl., obytné.

Breton André

Breton André, 1896 — 1966, fr. spisovatel, básnik; jeden ze zakl. a hl. teoretiků surrealismu (tři manifesty: 1924, 1930,1942); vylučoval rozumovou kontrolu živelné tvůrčí činnosti. Ve 30. letech se sbližoval s troekis-

Antisaprobie

antisaprobie [ ty-, řec ], hydrobiol. či limnologické ozn. stavu znečištěni vodního toku či vodstva. Představuje tok tak znečištěný, že neumožňuje existenci ani nej nižším formám živých organismů.

Antidota

antidota [-ty-, řec.], protijedy - látky používané ke zrušení jedovatého účinku při otravách jedem nebo při pře-dávkování léčiva. Většina a. účinkuje jen proti určitému typu látek. Mohou působit chem. inaktivaci látky jejím vytěsňováním z místa účinku, vyvoláváním protichůdných fyziol. reakcí nebo zrychleným odstraněním látky z organismu.

Aneurysma |-iz-

aneurysma |-iz-, řec.], cévní výduť, rozšířeni cévy, jejíž stěna byla oslabena patol. změnami. Např. a. aorty. výduť srdce.

Arnhem

Arnhem, m. v Nizozemsku na dolním Rýně, 126 200 obyv. Prúm. hutní (zinek), chem., text., chem. vláken, kožedělný. Dop. křižovatka. Středisko jad. výzk. — A. znám již 893. - U A. 17.9.1944 výsadek 3 spojeneckých divizí a pol. brigády scílemdobytí předmostí na břehu Rýna. Po dvacetiden-nich bojich výsadkové jednotky téměř zničeny.

dimanche 5 mars 2017

Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt [buloň bijankúr], dvojměstí v sz. Francii, 103 600 obyv. Prům. automobilový (Renault), let., stroj., polygrafický.

Ábeli

Ábeli [á-] Kjeld, 1901-1961, dánský dramatik a scenárista: autor proti-nacist. her Anna Sophie Hedvig, Silke-borg a protiválečné Dage pá en sky (Dny na oblaku).

Bóra Ignác Antonín

Bóra Ignác Antonín, 1742 — 1791,

Detektor lži

detektor lži, registrační zařízeni používané v kap. státech, zejm. v USA, při vyslýchání osob. Reaguje obdobně jako elektrokardiogram, hl. ni stavy úzkosti. Vědecky je prokázána jeho nespolehlivost.

Asoaba

Asoaba, dříve Bone — přístavní m. v sv. Alžírsku u Středozemního more, 169 000 obyv. Rafinérie ropy, prům. hutni, stroj., chem., tabákový, potr.. zpracováni korku. Dop. křižovatka. A. zal. ve 12.st. př.n.l. Féničany, řím. Hippo Regius. Archeol. muzeum. Anaaberg-Buchholz [búch-], m. v NDR v kraji Karl-Marx-Stadt, 26 900 obyv. Prům. prýmkařský, kartonážní, el. tecbn., plastických hmot. Krušnohorské a Frohnauer Hammer muzeum, ujoabergit [podle m. Annaberg-Buch-holz], niklový květ — zelený, většinou práškovitý nerost, hydratovaný arše* ničnan nikelnatý. Výskyt v CSSRv Jáchymově.

Anastrofa

anastrofa [řec ], bás. ozdoba vznikající převrácením pořádku slov; inverze.

samedi 4 mars 2017

Barrel

barrel, objemová jednotka užívaná v USA; pro kapaliny (liquidb.) 1 barrel = 158,988 dm3, pro pevné látky (dry b.) 1 barrel = 115,628 dm3. Barrěs [-res] Maurice, 1862 — 1923, fr. romanopisec a publicista; hlasatel nacionalismu a tradicionalismu (román Na cizí půdě). Vytvořil tradici polit, románu-pamfletu, kritizujícího burž. řep. spol. zprava.

Descartův list

Descartův list [dekart-], algebraická

Brusno

Brusno, 1961—71 Hronov — obec ve Stredosl. kr., okr. Banská Bystrica, na Hronu, 2305 obyv. Lázně (Brusno-Kúpele) s léčbou onemocněni žlučníku a jater.

Brunovský Albín

Brunovský Albín, *1935, sl. malíř, grafik a ilustrátor; autor bankovek a ilustrací (Gogol, Cervantes, Andersen) i rozměrných obrazů s miniaturistic-kou těch., např. Pocta Arcimboldovi. L.s.c. (1968).

Denonsace

denonsace [lat.], výpověď, zvi. d. mez. smlouvy; prohlášeni jedné smluvní strany adresované druhé straně (příp. třetí nezúčastněné) o tom, že nadále nehodlá býťvázána smlouvou, denostupeň, gradden — hodnota charakterizující teplotní poměry' v dané oblasti během topného období; slouží k určování spotřeby tepla pro vytápěni.

Basilej

Basilej [-zi-] I. něm. Basel, fr. Bále — kantonální m. ve Švýcarsku v údolí Rýna mezi NSR a Francií, 192 800 obyv. Prům. chem., farm., text., stroj., potr.; dop. křižovatka, zvi. ř. přístav, letiště na fr. území. Katedrála Munster (zal. 1019) a jiné památky, vědecko-výzk. ústavy, knihovny, muzea, galérie. Veletrhy. Univ. (zal. 1460); 2. B., Basel-Stadt — polokanton v sev. Švýcarsku, 37 km2, 215 000 obyv., kanto-nálni m. Basilej (nejmenší švýc. kan-ton); 3. B., Basel-Landschaft, Basel-Land — polokanton v sz. Švýcarsku, 428 km2, 220 500 obyv., kantonální m. Liestal.

vendredi 3 mars 2017

De Coster

De Coster [ko-] Charles, 1827-1879, belg. prozaik píšící fr.; autor legendy Hrdinně, veselé i slavné příhody Thyl-berta Ulenspiegela a Lamma Coedzaka ve Flandřich a jinde, jejíž hrdina ztělesňuje nár. osvob. boj Nizozemců proti špan. monarchii v 16.st., Flan-derských legend. Svatební cesty. decrescendo [-křeše-, it.], hud. postupně zeslabovat. (>).

Dángé Šrípad Amrit

Dángé Šrípad Amrit, * 1899, ind. kom. politik; spoluzakl. KS Indie, od 1962 předseda nár. rady KS Indie. Od 1949 gen. tajemník Ind. odborového kongresu. 1929 souzen v mérathském procesu.

Amfibiont

amfibiont [řec.], obojživelný organismus, který část svého života nebo vývojového cyklu může žít ve vodě, část na souši, např. vážky, jepice, obojživelníci; z rostlin rdesno obojživelné.

Bartoš Písař

Bartoš Písař, + 1535, pražský měšťan, stoupenec Lutherův; vypovězen z Prahy po reakčnim převratu purkmistra

Belluš Emil

Belluš Emil, 1899— 1979, sl. architekt: prof. těch. v Bratislavě, akad. SAV (1955). Zabývá se zejm. problematikou výstavby měst a tvorby životního prostředí (hotel Devín v Bratislavě, kolonádový most v Piešťanech, mlýn v TrnavěJ.Nár.um. ( 1965): Ř.pr.(1969).

jeudi 2 mars 2017

Banket

banket [fr.] 1. slavnostní hostina; [it.]

Barrowův průliv

Barrowův průliv [berou-], v Kanadském arktickém souostroví mezi Parryho ostrovy a ostrovem prince Waleského a Somersetem; dlouhý 306 km, široký 56-111 km.

Bakunin

Bakunin [-ňin] Michail Alexandrovič, 1814 — 1876, rus. revolucionář, člen

Araukárie

araukárie [podle chilské provincie A-rauco] viz blahočet. araukarity [indiánské jaz ], prokřeme-něním zkamenělé kmeny a větve vyhy-hulých stromovitých rostlin ze skupiny kordaitů karbonských až triasových. Aravakové, indiánské kmeny hl. v záp. Brazílii; řada kmenů se společným jaz. Pěstitelé manioku, lovci a sběrači; tvůrci charakteristické světlé vzorované keramiky.

Barrault

Barrault [-ró] Jean Louis, *1910, fr.

Cmgr Petr

Cmgr Petr, 1850-1920, horník, přední činitel č. soc. dem. 1894 a 1900 vedl velké hor. stávky na Ostravsku. Od 1897 poslanec rak. parlamentu za č. soc. dem., 1918-20 poslanec Prozatímního nár. shromážděni ČSR.

mercredi 1 mars 2017

1856— 1929

1856— 1929, uruguayský politik, prez. rep. 1903-07 a 1911-15. Ukončil

Bajkalské vrásnění

bajkalské vrásnění, syn. pro asyntské vrásnění používané sov. geology. Bajkalsko-amurská magistrála, BAM

V Rusku

v Rusku, po útěku působil v záp. Evropě. 1868 vytvořil anarch. Mez. alianci sociál, demokracie. Pro své ná-

Bystrica

Bystrica, ř. na SZ Slovenska, levo-stranný přítok Kysuce pod Čadcou.

BnmŠvicko

BnmŠvicko,hist. území v Dolním Sasku v NSR; pův. alodni državy Welfů, 1235 povýšeny na říšské vévodství. V 16.st. provedena reformace, 1807 už 1813 součástí král. vestfálského, 1867 členem Severoněm. spolku; 1919 a 192Q řev. hnutí proletariátu. BrunŠvik, něm. Braunschweig — m. v NSR na V Dolního Saska, 269 200 obyv. Prům. dop. strojírenství, el.tech., optický, chem., farm., cukrovaraický, pivovarnický, cementárenský. Žel. křižovatka. Chrám (12.st.), hrad Dank-warderode (12.st.), muzea, věd. výzk. ústavy, vysoké Školy, univ. (zal. 1745). Bruntál 1. okr. m. v Severomor. kr., 13 681 obyv. Prům. plastických hmot, automobilové opravny, prům. text. (Inářský), potr., dřevozpracující, stav. hmot. — M. od 1223; zámek z 15.st., přestavěn renes. a barokně; 2. okr. v Severomor. kr., 1745 km2, 108 668 obyvatel.

Bauer Gustav

Bauer Gustav, 1870-1944, něm. politik; pravicový sociální demokrat, 1918 státní sekretář, 1919-1920 říšský kancléř, 1921 -22 min. pokladu a vice-kancléř.